Semalt: SEO we işiňiz üçin ähmiýeti

SEO (Gözleg motory optimizasiýasy), onlaýn işiň onlaýn görnüşini ýokarlandyrmaga gönükdirilen ähli marketing tagallalaryna degişlidir. Gözleg motorynyň netijeler sahypalarynda (SERP) sahypanyň reýtingini gowulandyrmak üçin tehniki we döredijilik taýdan dürli elementleri ulanýar. Semalt hünärmeni Lisa Mitçel SEO-nyň wagtyň geçmegi bilen üýtgeýändigini we täze strategiýalaryň wagtal-wagtal girizilýändigini düşündirýär. Emma bu dersiň esasy düşünjeleri oňat gurluşly / SEO optimallaşdyrylan we adam üçin amatly web sahypasydyr.

SEO-nyň ähmiýeti

Internetiň durmuşyň ähli ugurlaryna diýen ýaly aralaşan we işewürlik dünýäsinde kompaniýalar satuw etmek üçin onlaýn barlygyna bil baglaýarlar. Şeýle-de bolsa, bu satuwlary amala aşyrmak üçin esasan Google, Yahoo we Bing ýaly esasy täjirçilik gözleg motorlary tarapyndan dolandyrylýan traffige mätäç. Internet ulanyjylary sahypaňyzy, teklip edilýän önümleri we hyzmatlary we beýleki degişli mazmuny görmek üçin gözleg motorlarynda gezýärler. Şeýle-de bolsa, bu ulag aňsat däl. Sahypaňyz, edil şol bir harytlary ýa-da hyzmatlary hödürläp biljek ýüzlerçe müň beýleki saýtlar bilen bäsleşýär. SEO bu bäsleşigi ýeňmegiň iň täsirli usullaryndan biridir.

Gözleglere we tejribä görä gözleg motorynyň traffigi, işiň üstünliklerine täsir edýän esasy faktor. Bu traffik, telekeçiligi köpçülige, has köp täsir etmek we girdejileri artdyrmak bilen üpjün edip biler. Gözleg motorynyň traffigi bilen deňeşdirilende girdeji getirip biljek marketingiň başga görnüşleri az.

SEO we SERP reýtinginiň arasyndaky gatnaşyk

Sahypaňyz SEO optimizirlenende gözleg motorlary gözlemegi aňsatlaşdyrýarlar. Sahypa näçe optimallaşdyrylan bolsa, Google SERP-lerinde iň ýokary orny almak mümkinçiligi şonça-da ýokarydyr. Diýmek, sahypaňyzy mümkin boldugyça köp adam görer. Internet ulanyjylarynyň köpüsiniň gözleg netijesi gutaranda gözleg motorynyň birinji sahypasyny hiç haçan geçmändigini ýadyňyzdan çykarmaň. SEO-nyň ýoklugy ýa-da nädogry SEO-ny ulanmak, sahypany internet ulanyjylarynyň diňe az sanlysynyň ýa-da hiç biriniň görmejek SERP-lerine çuňňur gömmegine sebäp bolýar.

SEO hünärmenini işe almak bilen özüňiz SEO etmek

SEO hakykatdanam dinamiki tertip. Esasy düşünmek we durmuşa geçirmek gaty ýönekeý bolsa-da, bäsdeşlik SEO SEO bilimsiz we tejribesiz adam üçin kyn bolup biler. Bagtymyza, SEO hakda mugt maglumat bar we azajyk tejribe bilen sahypaňyz üçin SEO edip bilersiňiz.

SEO kompaniýalary, adatça, ähli SEO aladalaryňyzy çözmek üçin hünär bilimleri we tejribe hödürleýärler. SEO kompaniýasyny işe alanyňyzda, maksadyňyza düşünip biljek birini gözläň. Şeýlelik bilen, ilki bilen SEO bilen nämä ýetmek isleýändigiňizi anyklamaly bolarsyňyz. SEO hünärmenini çekmek üçin iň amatly wagt, bir sahypany täzeden dizaýn etmegi ýa-da täzesini açmagy meýilleşdirýän wagtyňyzdyr. Hünärmen, sahypanyň gözleg motorlary üçin optimallaşdyrylmagyny üpjün etmek üçin siziň bilen işleşer. SEO hünärmeniniň döredilenden soň sahypaňyzy yzygiderli barlamagy hem möhümdir. Yzygiderli barlaglar, bu ugurdaky täze ösüşler bilen tizleşmäge mümkinçilik berer we gowulaşmalar ýerlikli ediler. Telekeçileriň arasynda barha artýan meşhurlygy bilen subut edilişi ýaly, SEO häzirki işewür dünýäsinde bäsdeşlik etmek isleýän islendik iş üçin duýgur mesele.

mass gmail